Veel gestelde vragenOver het DIC
Hoe lang duurt het voordat alle bedrijven in het DIC gevestigd zijn?
Voor de ontwikkeling van het terrein is een exploitatietermijn van 10 tot 20 jaar uitgezet. Zo lang kan het dus duren voordat er bedrijven gevonden zijn die zich willen vestigen op het DIC en die passen binnen het DIC profiel.
Wat is de meerwaarde van het DIC?

Het DIC biedt de bewoners, de gemeente en het milieu veel voordelen. Het levert de bewoners meer natuur in de directe omgeving op, meer werkgelegenheid en minder (vracht)verkeer in de Hoofdstraat en het zuidelijke stuk van de Fabrieksstraat. Ook de gemeente Cranendonck profiteert van het DIC. De gemeente heeft immers belang bij een stevige economische basis. Het DIC zorgt voor meer werkgelegenheid en zorgt ervoor dat de regio minder afhankelijk is van enkele grote werkgevers. Ook het milieu heeft baat bij het DIC. Lokaal omdat ook de voormalige stortplaats aan de Fabrieksstraat opnieuw ingericht wordt. Regionaal en landelijk omdat bedrijven op het DIC van elkaars mogelijkheden gebruik maken waardoor ze gezamenlijk de milieubelasting aanzienlijk kunnen terugbrengen.

Op welke wijze uit zich de duurzaamheid en symbiose?

Uitgangspunt is dat het industrieterrein een duurzame uitstraling en inrichting krijgt. De bedrijven die zich op het DIC vestigen hebben van zichzelf een duurzaam karakter (bijvoorbeeld: recycling), maar het kan ook zijn dat bedrijven onderling optimaal gebruik maken van elkaars (rest) producten en voorzieningen (symbiose).

Duurzaamheid betekent ook dat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benut wordt. Het huidige DIC terrein heeft al voor een groot gedeelte de bestemming Bedrijventerrein. Door de ontwikkeling van het DIC hoeven geen nieuwe bedrijventerreinen elders in het landelijk gebied gepland te worden.

Door intensief samen te werken kunnen bedrijven hun milieubelasting sterker minimaliseren dan individueel (denk alleen al aan de transportbewegingen). Bovendien zullen bedrijven verplicht worden om deel te nemen aan allerlei vormen van parkmanagement, waardoor ook het industrieterrein zelf duurzaam ontwikkeld kan worden.

Bij hoeveel hectare wordt het DIC rendabel?

Uitgangspunt is dat het industrieterrein een duurzaam karakter krijgt. Dit betekent o.a. dat de symbiosemogelijkheden optimaal benut worden. Met symbiose wordt bedoeld dat bedrijven gebruik maken van elkaars (rest)producten, halffabricaten en voorzieningen. Door intensief met elkaar samen te werken kunnen bedrijven hun milieubelasting sterker minimaliseren dan wanneer ze dat individueel zouden moeten doen. In de MER (Milieu Effect Rapportage) is aangetoond dat de symbiosemogelijkheden en de natuurwinst toenemen met de omvang van het terrein. Er is geen duidelijke minimale rendabele oppervlakte voor het terrein aan te geven. Voor optimale symbiose is het echter wel nodig dat er diverse voorzieningen aangelegd worden. Die voorzieningen moeten gefinancierd worden uit de opbrengsten, dus uit het aantal verkochte en te ontwikkelen vierkante meters.

Hoe groot wordt het DIC?

Het terrein waar het DIC gepland is, is ruim 100 hectare groot. Dat is slechts een gedeelte van het totale Nyrstar terrein. Het is overigens niet zo dat heel de oppervlakte van 100 hectare met bedrijven bebouwd zal worden. Naast bedrijven is er op het DIC terrein ook ruimte nodig voor de infrastructuur. Er wordt bovendien voldoende ruimte gereserveerd voor groen en water(opvang).

Welk voordelen biedt het DIC mij als inwoner van Cranendonk?

De werkgelegenheid in de gemeente staat onder druk. Het DIC zorgt voor meer werkgelegenheid. Naar schatting gaat het om 1.000 arbeidsplaatsen en mogelijk nog eens 1.500 indirecte arbeidsplaatsen. Parallel aan de ontwikkeling van het DIC komen er extra terreinen beschikbaar voor natuurontwikkeling en wordt er geïnvesteerd in natuurversterking om zo bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Welke voordelen heeft het DIC voor mij als bewoner van Dorplein?

De werkgelegenheid in de gemeente staat onder druk. Het DIC zorgt voor meer werkgelegenheid. Naar schatting gaat het om 1.000 arbeidsplaatsen en mogelijk nog eens 1.500 indirecte arbeidsplaatsen. Parallel aan de ontwikkeling van het DIC komen er extra terreinen beschikbaar voor natuurontwikkeling en wordt er geïnvesteerd in natuurversterking om zo bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden. En door de aanleg van een weg over het DIC terrein zal het (vracht)verkeer in de Hoofdstraat en in de Fabrieksstraat nabij de kerk afnemen.

Terug naar bovenLeefomgeving
Wat betekent de komst van het DIC voor de waarde van onze huizen?
Door het instellen van een maximale snelheid en een vloeiende aansluiting op de nieuwe openbare weg, zo ver mogelijk van de woningen, wordt verkeersoverlast tot een minimum beperkt. Enkel voor de eerste huizen zal de verkeersdrukte wellicht niet afnemen. Daar staat tegenover dat Nyrstar vrachtverkeer, wat nu gebruikt maakt van de Hoofdstraat/Fabrieksstraat, in de toekomst afgehandeld wordt via de doorgaande weg,
Het effect van het DIC op de waardering van de huizen is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Maar mocht een bewoner denken dat hij schade leidt door de komst van het DIC dan kan er een planschadeclaim bij de gemeente worden ingediend.

Het concrete effect van het DIC op de waardering van de huizen is op dit moment niet in te schatten. Door de brede en groene overgangsstrook en de nieuwe weg over het DIC-terrein blijven de leefbaarheid en het aangezicht van de woonomgeving van hoog niveau. Het is daarom niet per se aannemelijk dat de waarde van de woningen zal dalen. Mogelijk stijgt de waarde zelfs, omdat Budel-Dorplein voor de mensen die op het DIC gaan werken een interessante woonplaats kan zijn.

Mocht een bewoner denken dat hij schade leidt door de komst van het DIC, dan is het altijd mogelijk om een planschadeclaim bij de gemeente in te dienen.
Waar sluit de nieuwe weg aan op de Hoofdstraat?

De aansluiting van de doorgaande weg op de Hoofdstraat moet nog verder uitgewerkt worden. De nieuwe weg wordt zo dicht mogelijk voorbij de uitrit van Nyrstar gepland. Uitgangspunt is dat de Hoofdstraat (en de woningen aan de Hoofdstraat) zo min mogelijk verkeersoverlast zullen ondervinden.

Wat kan de gemeente doen aan het huidige vliegtuiglawaai?

Het vliegtuiglawaai is afkomstig van vliegtuigen van Kempen Airport en de NAVO-basis Kleine Brogel in België. Op het Belgische NAVO vliegverkeer heeft de gemeente geen invloed. Het vliegverkeer van Kempen Airport wordt gecontroleerd door de provinciale overheid. Ook daar heeft de gemeente geen invloed op. Overigens bepalen piloten zelf hun route. Zij bepalen zelf of ze over Nyrstar, het DIC of over de woningen van Budel-Dorplein vliegen.

Komt er een weg over het DIC terrein en wordt deze openbaar?

In het ontwerp bestemmingsplan is een doorgaande weg opgenomen over het DIC terrein. Deze weg wordt openbaar. De weg komt te liggen onder de vastgestelde vliegroute (zogenaamde ‘externe veiligheidszone’) en zal leiden tot een afname van de verkeersdruk in de Hoofdstraat. Deze weg wordt zodanig ingericht dat hij in geval van nood zelfs kan dienen als noodlandingsbaan voor vliegtuigen van Kempen Airport.

Hoeveel geluids-, licht-, stof- en geluidsoverlast krijgen wij van het DIC?

Omdat we op dit moment niet weten welke bedrijven zich zullen vestigen op het DIC zijn er berekeningen gemaakt op basis van een fictieve (maar realistische) invulling van het terrein, in overeenstemming met de uitgangspunten zoals die in de Milieu Effect Rapportage beschreven zijn. Alle bedrijven die zich werkelijk willen vestigen op het DIC, moeten voldoen aan deze normen. Als ze dat niet kunnen, mogen ze zich niet vestigen op het DIC. Vanzelfsprekend ziet de vergunningverlener (Provincie en/of Gemeente) streng toe op de naleving van regels en voorschriften.

Wat is het effect van het DIC op de verkeersveiligheid?

Vanzelfsprekend zullen we alle maatregelen treffen die nodig zijn om het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Het vrachtverkeer op onder andere de Hoofdstraat zal afnemen doordat er een openbare weg over het DIC komt. Daarnaast leggen we een vrij liggend fietspad aan en zal een maximale snelheid van 60 km/uur of lager gaan gelden. Er komen bovendien geen directe bedrijfsaansluitingen op de doorgaande weg. Ook wat verkeersveiligheid betreft wordt het DIC een duurzaam industriepark.

Krijg ik door het DIC meer verkeer langs mijn deur?

Meer bedrijvigheid betekent vanzelfsprekend ook meer verkeer. Toch verwachten we dat het vrachtverkeer op onder andere de Hoofdstraat zal afnemen. Dat is mogelijk omdat we een openbare weg over het DIC zullen aanleggen. Net voorbij de in-/uitgang van Nyrstar sluit deze weg aan op de Hoofdstraat. Er komen geen bedrijfsaansluitingen (toegangen) direct op de Hoofdstraat en de Fabrieksstraat.

Hoe hoog wordt de bebouwing aan de Hoofdstraat?

Tussen bewoning en het DIC is een groene overgangszone gepland. Daarachter wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst komen er dan lage gebouwen (van ca. 10 meter hoog, de hoogte van een huis) en pas verderop mag hogere bebouwing komen. De maximale bouwhoogte op de driehoek tussen Nyrstar, Hoofdstraat en Fabrieksstraat wordt maximaal 30 meter.

Hoe ver komt het DIC van mijn woning af te staan?

Aan de Hoofdstraat is op dit moment een royale groenstrook voorzien van tussen 100 en 200 meter breed. Daarachter komt de eerste rij bebouwing van maximaal 10 meter hoog. Deze hoogte is vergelijkbaar is met de hoogte van de woningen. De bebouwing wordt gelaagd opgezet. Dat betekent: eerst gebouwen van 10 meter hoog en pas verderop hogere bebouwing

De groenstrook wordt gemeten vanaf het fietspad. In de praktijk betekent dit dat de minimale afstand tussen woningen en de eerste bebouwing minstens 110 meter zal bedragen. Dat is de lengte van een voetbalveld.

Betekent het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht dat de driehoek niet bebouwd mag worden?

Aanwijzing tot beschermd dorpgezicht betekent voor Budel-Dorplein dat de industriële waarden en ontwikkelingen herkenbaar bewaard moeten blijven. In het beschermd dorpsgezicht dienen de oorspronkelijke planologische contouren en lijnen zichtbaar te blijven. In het ontwerpbestemmingsplan is daar rekening mee gehouden. In de driehoek zullen de oorspronkelijke planologische contouren en lijnen zichtbaar gemaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van lineaire elementen, zoals wegen, bomenrijen of waterpartijen.

Dorplein is een beschermd dorpsgezicht, wat betekent dat voor de bouw van het DIC?

Budel-Dorplein is aangewezen is als beschermd dorpsgezicht op grond van de industriële achtergrond. De aanwijzing betekent dat bestemmingsplannen moeten voldoen aan de eisen, die erop zijn gericht om het industriële erfgoed te behouden. De gemeente was al eerder op de hoogte van de intentie om Budel-Dorplein uit te roepen tot beschermd dorpsgezicht. Het bestemmingsplan Kom Dorplein en het ontwerpbestemmingsplan DIC voldoen daarom al aan de eisen die met de aanwijzing van kracht zijn geworden.

Worden vliegroutes verplaatst voor het DIC?

In het Aanwijzingsbesluit van 27 maart 1996 heeft het Rijk een vliegroute opgenomen voor het vliegverkeer vanaf ‘Luchthaven Budel’. De vliegroute ligt oostelijk van Budel-Dorplein, precies tussen het hoofdkantoor en de bewakingsloge van Nyrstar, aan de oostzijde van de Hoofdstraat en de Havenweg. De piloot bepaalt echter zelf welke route hij vliegt. De bouw van het DIC beperkt de routes niet. Vliegtuigen kunnen ook gewoon over het DIC vliegen. Er hebben immers ook altijd vliegtuigen over de gebouwen van Nyrstar gevlogen. Omdat vliegroutes individuele keuzes zijn kunnen wij daar niets over zeggen.

Betekent het DIC meer vliegtuiglawaai?

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de geluidsbelasting in de nieuwe situatie. Hierbij is rekening gehouden met geluid van industrie, verkeer en ook vliegverkeer. Het vliegtuiglawaai zal door de komst van het DIC niet toenemen. Ook in de nieuwe situatie kunnen vliegtuigen – net zoals in de huidige situatie – over het terrein van Nyrstar vliegen. In de plannen voor de infrastructuur het DIC wordt rekening gehouden met de route die de vliegtuigen vliegen. Deze route voldoet aan de eisen van de luchtvaartinspectie.

Overigens moet wel opgemerkt worden dat voor de DIC plannen niet is gekeken naar eventuele ontwikkeling van het vliegverkeer vanaf Kleine Brogel in België. De DIC plannen zullen nooit van invloed zijn op een eventuele toename van het vliegtuiglawaai vanaf deze vliegbasis.

Wat ga ik als bewoner van het DIC merken?

Het DIC zal leiden tot meer bedrijvigheid. Veel van die bedrijvigheid speelt zich af achter de huidige Nyrstar gebouwen, dus op grote afstand van de woningen in Budel-Dorplein . Dat geldt sowieso voor de bedrijven in de zwaardere categorieën. De meesten van u zullen daarom weinig merken van de extra bedrijvigheid

Uitgangspunt is echter dat de geluidshinder, richting dorp, niet verder toeneemt. De gemeente en Nyrstar garanderen dat eventuele overlast binnen de huidige normen blijft. Beide partijen zullen daar streng op toezien.

Voor de overige emissies en de externe veiligheid gelden strenge wettelijke normen. Bij de vergunningverlening wordt hieraan getoetst. In de praktijk zullen de op het DIC gevestigde bedrijven onderworpen worden aan een streng controle- en inspectieregime.
Terug naar bovenBedrijven op het DIC
Welke wijze van toelating wordt gehanteerd voor de bedrijven?
De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Een eerste en belangrijke screening van toe te laten bedrijven wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarin is een lijst opgenomen van bedrijven die toegelaten zijn . Op bijbehorende kaarten is aangegeven welke categorieën bedrijven zich waar mogen vestigen. Bij het toelaten van bedrijven zal er nadrukkelijk op gelet worden dat, de milieuvoordelen die deze bedrijven voor elkaar hebben, ook daadwerkelijk benut worden. De milieubesparing die ze gezamenlijk kunnen bewerkstelligen is het primaire criterium om bedrijven wel of niet toe te laten.
Bedrijven die de restwarmte van Nyrstar kunnen gebruiken zijn daar een voorbeeld van. Dat kan een grote energiebesparing opleveren. Ook toeleveranciers en verwerkers zouden zich kunnen vestigen op het DIC.
De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Een eerste en belangrijke screening van toe te laten bedrijven wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarin is een lijst opgenomen van bedrijven die toegelaten zijn . Op bijbehorende kaarten is aangegeven welke categorieën bedrijven zich waar mogen vestigen. Bij het toelaten van bedrijven zal er nadrukkelijk op gelet worden dat, de milieuvoordelen die deze bedrijven voor elkaar hebben, ook daadwerkelijk benut worden. De milieubesparing die ze gezamenlijk kunnen bewerkstelligen is het primaire criterium om bedrijven wel of niet toe te laten. Bedrijven die de restwarmte van Nyrstar kunnen gebruiken zijn daar een voorbeeld van. Dat kan een grote energiebesparing opleveren. Ook toeleveranciers en verwerkers zouden zich kunnen vestigen op het DIC.
Hoe wordt het DIC ingedeeld?
De initiatiefnemers streven er naar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. De milieubesparing die ze gezamenlijk kunnen bewerkstelligen is het primaire criterium om bedrijven wel of niet toe te laten.
Tussen bewoning en het DIC leggen we een groene overgangszone aan van 100 meter. Daarachter wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst lage gebouwen en pas verderop de hogere bebouwing.
Het gedeelte grenzend aan de Fabrieksraat (zuidelijk van de bedrijfsspoorlijn) en grenzend aan de Hoofdstraat is bestemd voor lichte industriële activiteiten. De zwaardere activiteiten worden ondergebracht op het oostelijk deel van het industrieterrein.

De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. De milieubesparing die ze gezamenlijk kunnen bewerkstelligen, is het primaire criterium om bedrijven wel of niet toe te laten.

Tussen bewoning en het DIC leggen we een groene overgangszone aan van 100 meter. Daarachter wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst lage gebouwen en pas verderop de hogere bebouwing.

Het gedeelte grenzend aan de Fabrieksraat (zuidelijk van de bedrijfsspoorlijn) en grenzend aan de Hoofdstraat is bestemd voor lichte industriële activiteiten. De zwaardere activiteiten worden ondergebracht op het oostelijk deel van het industrieterrein, achter de huidige zinkfabriek.
Wat voor een soort bedrijven komen er op het DIC?
Het DIC wordt een duurzaam industriepark. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden geëist dat er onderlinge symbiose tussen bedrijven is. Dat betekent dat ze elkaar moeten versterken op milieugebied. Die milieuvoordelen moeten ook daadwerkelijk benut worden.
Bedrijven die de restwarmte van Nyrstar kunnen gebruiken zijn daar een voorbeeld van. Dat kan een grote energiebesparing opleveren. Ook toeleveranciers en verwerkers zouden zich kunnen vestigen op het DIC. Door het productieproces van grondstof tot eindproduct samen te brengen wordt het aantal transportbewegingen teruggebracht.

Het DIC wordt een duurzaam industriepark. Bedrijven die zich willen vestigen op het DIC moeten een duurzaam karakter hebben. Daarnaast zal er nadrukkelijk worden gekeken naar de onderlinge symbiose tussen bedrijven. Dat betekent dat ze elkaar moeten versterken op milieugebied. Die milieuvoordelen moeten ook daadwerkelijk benut worden.

Bedrijven die de restwarmte van Nyrstar kunnen gebruiken zijn daar een voorbeeld van. Dat kan een grote energiebesparing opleveren. Ook toeleveranciers en verwerkers zouden zich kunnen vestigen op het DIC. Door het productieproces van grondstof tot eindproduct samen te brengen, wordt het aantal transportbewegingen teruggebracht.
Terug naar bovenNatuur
Waarom worden de Jarosiet-bekkens aangeduid als natuur? Is dat geen misleiding?
De aanduidingen natuur (EHS, ecologische hoofd structuur/GHS, Groene Hoofdstructuur) zijn gebaseerd op de potentiële natuurwaarde die een gebied heeft of had. Zo heeft ook de voormalige gemeentestort aan de Fabrieksstraat een EHS bestemming. Door de aanduiding van een gebied als EHS in het natuurgebiedsplan of beheersgebiedsplan van de Provincie kunnen gronden verworven worden voor inrichting of beheer van nieuwe of bestaande natuurgebieden. De opname van een perceel in het natuurgebiedsplan of beheersgebiedsplan heeft geen directe planologische betekenis.
De status EHS en/of toekenning van een bepaald natuurdoeltype aan een perceel zegt niets over de feitelijke situatie of natuurwaarde of het feitelijke gebruik. Natuurdoeltypen zijn een streefbeelden voor de gewenste inrichting van het gebied bij realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Het is dus een beleidsmatige aanduiding die geen rekening houdt met de huidige invulling.

De aanduidingen natuur (aangeduid met EHS=ecologische hoofd structuur, of GHS= Groene Hoofdstructuur) zijn gebaseerd op de potentiële natuurwaarde die een gebied heeft of had. Zo heeft ook de voormalige gemeentestort aan de Fabrieksstraat een EHS bestemming. Door de aanduiding van een gebied als EHS in het natuurgebiedsplan of beheersgebiedsplan van de Provincie kunnen gronden verworven worden voor inrichting of beheer van nieuwe of bestaande natuurgebieden. De opname van een perceel in het natuurgebiedsplan of beheersgebiedsplan heeft geen directe planologische betekenis.

De status EHS en/of toekenning van een bepaald natuurdoeltype aan een perceel zegt niets over de feitelijke situatie of natuurwaarde of het feitelijke gebruik. Natuurdoeltypen zijn een streefbeelden voor de gewenste inrichting van het gebied bij realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Het is dus een beleidsmatige aanduiding die geen rekening houdt met de huidige invulling.
Waarom kunnen de heikikkers niet verplaatst worden? Dat levert toch meer ruimte voor industrie en een vliegcorridor op?
Het gebied aan de noordwestzijde heeft belangrijke natuurwaarden (pijpestrootjes, diverse broedvogels, beschermde beplanting langs de slootkant en verschillende reptielen en amfibieën, zoals de Heikikker). Door de aanwezigheid van meerdere zogenaamde rode lijst-soorten (Krabbescheer, Dubbelloof, Dwergviltkruid, Blauwborst en Roodborsttapuit, Heikikker, meerdere libellensoorten) heeft dit gebied een hoge natuurwaarde.
Dit gebied is een essentieel onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Verplaatsing van deze natte natuurparel behoort daarom niet tot de opties.

Het gebied aan de noordwestzijde heeft belangrijke natuurwaarden (pijpenstrootjes, diverse broedvogels, beschermde beplanting langs de slootkant en verschillende reptielen en amfibieën, zoals de Heikikker). Door de aanwezigheid van meerdere zogenaamde rode lijst-soorten (Krabbescheer, Dubbelloof, Dwergviltkruid, Blauwborst en Roodborsttapuit, Heikikker, meerdere libellensoorten) heeft dit gebied een hoge natuurwaarde.

Dit gebied is een essentieel onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is ook gebleken uit veelvuldig overleg met provincie Noord-Brabant. Verplaatsing van deze natte natuurparel behoort daarom niet tot de opties.

Wat betekent de komst van het DIC voor de natuurgebieden er omheen?

Dankzij het DIC worden versnipperde stukken bestaande natuur in Budel-Dorplein met elkaar verbonden. Daarnaast vindt ook versterking van natuurwaarden plaats. De meeste terreinen die bestemd zijn voor het toekomstige DIC liggen overigens braak. De omvang van de bestaande natuur blijft behouden en wordt zelf uitgebreid. Doordat Natuurmonumenten eigenaar en beheerder wordt van terreinen van Nyrstar, kan deze professionele organisatie erop toezien dat de natuur er zich maximaal kan ontwikkelen.

Wat gebeurt er met de natuur op de plaats van het toekomstige DIC?
Een groot deel van het DIC was vroeger al ingevuld met industriële activiteiten. Het bestemmingsplan maakt een duurzame herontwikkeling mogelijk. We hebben de terreinen onderzocht en geconstateerd dat de huidige natuurwaarden gering zijn. op het moment dat het terrein vroeger een industriële invulling kreeg, zijn bepaalde terreindelen aangewezen vanwege mogelijke natuurwaarde. Voor de natuurontwikkeling is het gunstiger deze natuurwaarden elders (met toeslag) te compenseren dan ter plekke te handhaven.
Op basis van potentiële natuurontwikkelingsmogelijkheden zijn bepaalde terreindelen aangewezen als ecologische hoofdstructuur. 16 hectare van het DIC wordt buiten de industriële invulling gehouden vanwege de hoge natuurwaarde (natte natuurparel).

Een groot deel van het DIC was vroeger al ingevuld met industriële activiteiten. Het bestemmingsplan maakt een duurzame herontwikkeling mogelijk. In het kader van de MER zijn de terreinen onderzocht. Geconstateerd is dat de huidige natuurwaarden op delen van het terrein gering zijn. Voor de natuurontwikkeling is het gunstiger deze natuurwaarden elders te compenseren (en aan te vullen) dan ter plekke te handhaven.

Op basis van potentiële natuurontwikkelingsmogelijkheden zijn specifieke terreindelen aangewezen als ecologische hoofdstructuur. 16 hectare van het DIC wordt buiten de industriële invulling gehouden vanwege de hoge natuurwaarde (natte natuurparel).

Door de natuurcompensatie worden door de ontwikkeling van het DIC nieuwe natuurterreinen in de directe omgeving aangelegd en worden bestaande natuurgebieden versterkt en zoveel mogelijk met elkaar verbonden.

De totale waarde van de natuurcompensatie bedraagt circa 3,75 miljoen euro. Nyrstar zal daarnaast een groot deel van haar (natuur)terrein laten beheren door Natuurmonumenten. Zij ziet erop toe dat de natuur zich er maximaal kan ontwikkelen.

Terug naar bovenMilieu
Komt er met de komst van het DIC meer CO2 uitstoot?
De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. Door specifieke bedrijven bij elkaar op het DIC te vestigen kunnen zij hun milieubelasting, zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot, sterker minimaliseren dan individueel.
Op het DIC wordt niet alleen maakindustrie gevestigd. Niet alle bedrijven zullen dus CO2 uitstoten. Voor uitstoot van CO2 zijn bedrijven gebonden aan strikte voorwaarden.

De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. Door specifieke bedrijven bij elkaar op het DIC te vestigen kunnen zij hun milieubelasting, zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot, sterker minimaliseren dan individueel.

Op het DIC wordt niet alleen maakindustrie gevestigd. Niet alle bedrijven zullen dus CO2 uitstoten. Voor uitstoot van CO2 zijn bedrijven gebonden aan strikte voorwaarden.
In hoeverre zijn de Jarosiet bekkens schadelijk voor de omgeving?
De zogenaamde Jarosiet bekkens zijn de depots waar in de periode 1973- 2000 de niet verwerkbare residuen van het zinkelektrolyse proces (ook wel jarosiet) zijn opgeslagen. Na het doorlopen van een MER is in 1996 gestart met het afdekken van deze depots. Dit afdekken heeft met de nodige zorgvuldigheid plaatsgevonden. Zo zijn het ontwerp en de uitvoering ISO gecertificeerd. In 2000 is het productieproces overigens zodanig gewijzigd dat er geen jarosiet meer ontstaat.
Sinds 2008 zijn alle depots voorzien van een zeer hoogwaardige bovenafdichting. Op korte termijn worden de depots overgedragen aan de Provincie. Voor alle kosten die in de toekomst daarmee gemoeid gaan heeft Nyrstar een “Nazorgfonds” ingericht. Dit is een omvangrijk bedrag want van dit bedrag aangevuld met rente moet beheer, monitoring en onderhoud bekostigd worden (tot in de eeuwigheid) Dit fonds is voldoende groot om, zodra de functionele levensduur van de bovenafdichting twijfelachtig wordt, een compleet nieuwe bovenafdichting aan te leggen.
Het 1e jarosietbekken (Jarosietbekken 1) was tijdens de gebruiksperiode lek. Door het aanbrengen van de bovenafdichting is het depot van de bovenzijde afgesloten en is de lekkage inmiddels gestopt. De ontstane grondwater verontreiniging wordt beheerst door een bemalingssysteem onder de depots.

De zogenaamde Jarosiet bekkens zijn de depots waar in de periode 1973-2000 de niet verwerkbare residuen van het zinkelektrolyse proces (ook wel jarosiet) zijn opgeslagen. Na het doorlopen van een MER-procedure is in 1996 gestart met het afdekken van deze depots. Dit afdekken heeft met de vereiste zorgvuldigheid plaatsgevonden. Zo zijn het ontwerp en de uitvoering ISO gecertificeerd. In 2000 is het productieproces overigens zodanig gewijzigd dat er geen jarosiet meer ontstaat.

Sinds 2008 zijn alle jarosietbekkens voorzien van een zeer hoogwaardige bovenafdichting. Op korte termijn worden de depots overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Voor alle kosten die in de toekomst met het beheer gemoeid zijn, heeft Nyrstar een “Nazorgfonds” ingericht. Dit is een omvangrijk bedrag. Van dit bedrag – aangevuld met rente – moet het beheer, monitoring en onderhoud bekostigd worden. Dit fonds is voldoende groot om, zodra de functionele levensduur van de bovenafdichting twijfelachtig wordt, een compleet nieuwe bovenafdichting aan te leggen.
Betekent symbiose dat we meer vervuilende industrie krijgen?
Nyrstar voldoet aan alle daaraan gestelde milieueisen en heeft sinds de start van de zink-elektrolyse in 1973, zeer zwaar geïnvesteerd in uiteenlopende milieumaatregelen. Nyrstar hoort tot de wereldtop op milieugebied.
Symbiose betekent dat de bedrijven die zich op het DIC mogen vestigen intensief gebruik moeten maken van elkaars eindproducten, afvalstoffen en of faciliteiten. Op het DIC worden enkel bedrijven toegelaten die op een of andere wijze iets voor elkaar betekenen. Er worden, vanwege de gevoeligheid van de omgeving (o.a Natura 2000 gebieden) speciaal hoge eisen gesteld aan emissies. Met name geluid en verzurende emissies genieten speciale aandacht..

Nyrstar voldoet aan alle daaraan gestelde milieueisen en heeft sinds de start van de zink-elektrolyse in 1973 zeer zwaar geïnvesteerd in uiteenlopende milieumaatregelen. Nyrstar hoort tot de wereldtop op milieugebied.

Symbiose betekent dat de bedrijven die zich op het DIC mogen vestigen intensief gebruik moeten maken van elkaars eindproducten, afvalstoffen en of faciliteiten. Op het DIC worden alleen bedrijven toegelaten die duurzaam willen opereren en op een of andere wijze iets voor elkaar betekenen. Er worden, vanwege de gevoeligheid van de omgeving (o.a. Natura 2000 gebieden),speciaal hoge eisen gesteld aan emissies. Met name geluid en verzurende emissies genieten speciale aandacht.
Wordt de zware industrie van Brabant naar Dorplein verplaatst?

Nee, de zware industrie van Brabant wordt niet naar Budel-Dorplein verplaatst. Voorop staat dat het DIC een duurzaam industrieterrein wordt. Alleen duurzaam opererende bedrijven zijn welkom. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. De milieubesparing die ze gezamenlijk kunnen bewerkstelligen is het primaire criterium om bedrijven wel of niet toe te laten.

Het huidige bestemmingsplan biedt overigens ook al vestigingsmogelijkheden voor zogenaamde zware industrie*. Nyrstar is daar een voorbeeld van. De beschikbare ruimte, infrastructuur en overige voorwaarden zijn aantrekkelijk voor (duurzaam opererende) ondersteunende en afgeleide industrieële

bedrijven om zich te vestigen “in de schaduw van de zinkfabriek”.

*Zware industrie (categorie 4 en 5)

Zware industrie wordt op verschillende manieren gedefinieerd. De ene definitie gaat uit van bedrijven die gebruik maken van zware of omvangrijke hoeveelheden grondstoffen. Een andere gaat uit van de mate van mechanisatie of automatisering en de bijbehorende kapitaalbehoefte. Weer een andere definitie gaat uit van het product. Zware industrie wordt binnen die definitie gezien als producent van halffabricaten.

De zware industrie wordt in het kader van het bestemmingsplan gedefinieerd in termen van het effect op de omgeving en milieu. Deze definitie concentreert zich op effecten, zoals licht, geluid, trillingen.

De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) hanteert minimale afstanden ten opzichte van de woonbebouwing. Geheel volgens die regelgeving komt de zware industrie op het DIC tenminste 500 meter van de woonbebouwing te liggen.

Voorbeelden zijn de productie van groot bouwmaterieel, zoals kranen en bulldozers, en grote gebouwen, metaalproductie en -recycling, grote constructiewerkplaatsen, kunstmestproductie, energieopwekking, afvalverwerking maar ook glasfabrieken en productie van elektrische apparaten.

Wat is de invloed van het DIC op het milieu?

De initiatiefnemers streven ernaar van het DIC een duurzaam industriepark te maken. Bij het toelaten van bedrijven op het DIC zal nadrukkelijk worden gekeken naar de (milieu-) voordelen die deze bedrijven voor elkaar kunnen hebben. Door bedrijven gebruik te laten maken van elkaars mogelijkheden kunnen zij hun milieubelasting sterker minimaliseren dan individueel. De provincie, gemeente en Nyrstar garanderen dat de maximale emissies binnen de huidige normen blijven. Daar zullen partijen ook streng op toezien.

Terug naar bovenVeiligheid
Hoe controleert de gemeente op naleving van de veiligheidsregels?

Vanzelfsprekend ziet de provincie en gemeente streng toe op de naleving van regels en voorschriften zoals ze dat nu ook doet bij Nyrstar. Ook Nyrstar neemt haar verantwoordelijkheid in het toezicht. Nyrstar heeft in zijn beleid staan om minimaal aan alle opgelegde veiligheidsvoorschriften en normen te voldoen. Op een aantal aspecten, met name veiligheid en arbeidshygiëne hanteert Nyrstar normen die aanzienlijk strenger zijn dan hetgeen wettelijk voorgeschreven is.

Is er ooit sprake geweest van een afstand van 1000 meter?
In een folder die uitgegeven is in 2009 is een gemiddelde afstand aangehouden vanuit het centrum van het dorp. Het gemeenschapshuis De Schakel is hierbij als uitgangspunt genomen. Vanuit de Schakel gemeten zou dan de zwaardere bedrijvigheid op circa een kilometer afstand komen.
Alle overige kaarten (ook de kaart van de Ontwikkelingsvisie uit 2000) laten zien dat de bebouwing van de driehoek onderdeel uitmaakte van de plannen.

In een folder die uitgegeven is in 2003 is een gemiddelde afstand aangehouden vanuit het centrum van het dorp. Het gemeenschapshuis De Schakel is hierbij als uitgangspunt genomen. Vanuit de Schakel gemeten zou dan de zwaardere bedrijvigheid op circa een kilometer afstand komen.

Alle overige kaarten (ook de kaart van de Ontwikkelingsvisie uit 2000) laten zien dat de bebouwing van de driehoek onderdeel uitmaakte van de plannen.

Waarom gaat het DIC uit van een veiligheidszone van 100 meter?
Op het terrein grenzend aan de Hoofdstraat wordt uitgegaan van lichte industrie. (maximaal categorie 3.1 en 3.2). Deze activiteiten kunnen volgens de voorschriften van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op korte afstand van woonbebouwing plaatsvinden. De in het voorontwerpbestemmingsplan gehanteerde afstand van 30 meter voldeed al aan die voorschriften.
Naar aanleiding van inspraakreacties is de breedte van de groenstrook aan de Hoofdstraat opgerekt naar 100 meter. Daarachter wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst lage gebouwen en pas verderop de hogere bebouwing. In de praktijk zal de veiligheidszone dus vele malen groter zijn dan algemeen gebruikelijk.
De zwaardere bedrijvigheid kan op basis van het nieuwe bestemmingsplan pas worden opgericht op een halve kilometer (+/- vijf voetbalvelden) van de woonbebouwing.

Op het terrein grenzend aan de Hoofdstraat wordt uitgegaan van lichte industrie. (maximaal categorie 3.1 en 3.2). Deze activiteiten kunnen volgens de voorschriften van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op korte afstand van woonbebouwing plaatsvinden. De in het voorontwerpbestemmingsplan gehanteerde afstand van 30 meter voldeed al aan die voorschriften. Naar aanleiding van inspraakreacties is de breedte van de groenstrook aan de Hoofdstraat opgerekt naar 100 meter. Daarachter wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst lage gebouwen en pas verderop de hogere bebouwing. In de praktijk zal de veiligheidszone dus vele malen groter zijn dan algemeen gebruikelijk.

De zwaardere bedrijvigheid kan op basis van het nieuwe bestemmingsplan pas worden opgericht op een halve kilometer (+/- vijf voetbalvelden) afstand van de woonbebouwing.

Vergroot het DIC de kans op een vliegtuigcrash?

Veiligheid, dus ook de vliegveiligheid, heeft bij Nyrstar altijd hoog in het vaandel gestaan en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Er hebben altijd vliegtuigen over de gebouwen van Nyrstar gevlogen. De bebouwing heeft het vliegverkeer nooit gehinderd. In het bestemmingsplan is op dit moment voldaan aan alle wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van verkeersveiligheid. De provincie, die recent de verantwoordelijkheid heeft gekregen ten aanzien van Kempen Airport, zal zich in de komende periode, samen met de gemeente, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en Kempen Airport nogmaals buigen over dit onderwerp. Gestreefd wordt naar een vastgestelde vliegroute en inrichting van het DIC die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de veiligheid.

Wat zijn de gevolgen als een ramp zich voordoet?

De kans dat incidenten zich voordoen is minimaal. De bedrijven die zich willen vestigen op het DIC moeten voldoen aan de normen. Daarnaast worden alle mogelijke maatregelen genomen om incidenten te voorkomen. De gemeente ziet streng toe op de naleving van de normen.

Vergroot het DIC de kans op een ramp als in Moerdijk?

Onderzoek door de Nationale Veiligheidsraad heeft aangetoond dat de geldende regels en procedures in Moerdijk niet goed zijn gevolgd. Ook zijn er signalen dat de hulpverleningsorganisatie niet op een dergelijke ramp was voorbereid. Wat betreft de veiligheid op het DIC zijn de belangen van Nyrstar zodanig groot dat Nyrstar allerminst behoefte heeft aan "onveilige buren". Dus als het gaat om "externe veiligheid" is Nyrstar evenzeer belanghebbende net zoals de omwonenden. Nyrstar zal er dus zeer streng op toezien dat de bedrijven die zich op het DIC vestigen de regels en procedures, speciaal t.a.v. externe veiligheid, (waaronder oefeningen) nauwgezet opvolgen.

Terug naar bovenDriehoek
Waarom zijn de Jarosiet-bekkens geen alternatief voor de bebouwing van de driehoek?

Tot op heden zijn er nog geen haalbare oplossingen gevonden voor het eventueel oppakken en verwerken van Jarosiet en bovendien is er door het instellen en financieren van het Nazorgfonds een goede oplossing gevonden voor de huidige situatie.

Is de gemeente van plan de ter inzage legging tijdens de vakantieperiode te plannen?

Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan zal het ter inzage gelegd worden. Om de bewoners de gelegenheid te geven zich er in te verdiepen heeft de gemeente besloten de inzage niet in de vakantieperiode te laten plaatsvinden. Voor de inzage staat een vaste tijd van 6 weken. Die periode is wettelijk vastgelegd en wordt dus uniform toegepast bij alle procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

Verdwijnen de oorspronkelijke planlijnen in de driehoek?

In het ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de oorspronkelijke planologische contouren en lijnen zoals ook aangegeven binnen de aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht. De driehoek zal met laagbouw worden bebouwd. Daarin zullen de oorspronkelijke planologische contouren en lijnen zichtbaar gemaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van bomenrijen of waterpartijen e.d.

Waarom moet de driehoek bebouwd worden?
Er zijn twee zwaarwegende argumenten voor de bebouwing van de driehoek. Ten eerste de sanering van de voormalige gemeentelijke vuilstort op de driehoek. de kosten daarvan zijn dermate hoog dat de gemeente die niet kan opbrengen. Door hierop een ontwikkeling toe te staan, wordt er een veilige, duurzame oplossing gecreëerd voor deze ‘erfenis uit het verleden’.

Er zijn twee zwaarwegende argumenten voor de bebouwing van de driehoek. Ten eerste de sanering van de voormalige gemeentelijke vuilstort op de driehoek. De kosten daarvan zijn dermate hoog dat de gemeente die niet kan opbrengen. Door hierop een ontwikkeling (bebouwing) toe te staan, wordt er een veilige, duurzame oplossing gecreëerd voor deze ‘erfenis uit het verleden’, waarbij het restrisico voor de gemeente beduidend geringer wordt.

Ten tweede is de natuurwaarde op de driehoek in de Ecologische Hoofdstructuur aangeduid als gering. Door de natuur op de driehoek te verplaatsen kunnen we elders nieuwe, betere en uitgebreidere natuur realiseren.

Overigens is bij de ontwikkelingsplannen gekeken naar andere alternatieve terreinvormen met een bedrijfsbestemming en is (vanaf 2000) de driehoek als te ontwikkelen terrein opgenomen in de plannen. Op de driehoek komt enkel lichte industrie (milieucategorie 1 t/m 3). De activiteiten die binnen de driehoek worden toegestaan, zijn te vergelijken met de activiteiten op bedrijventerrein Airpark te Budel. Er worden dus geen hinderlijke bedrijven hierop gerealiseerd.

Welke bedrijven worden gevestigd in de driehoek?

Achter de groene overgangszone aan de Hoofdstraat wordt de bebouwing gelaagd opgezet. Eerst lage gebouwen en verderop hogere activiteiten. Dat zullen allemaal bedrijven zijn in de categorie 1 tot en met 3, zogenaamde “lichte industrie” (zoals bijvoorbeeld op bedrijventerrein Airpark). Voorbeelden daarvan zijn: kenniscentra, kantoren, laboratoria en kleinschalige constructiebedrijven

Terug naar bovenProcedures en planning
Waarom worden bewoners niet vaker geïnformeerd?

In de afgelopen maanden hebben we ons gerealiseerd dat de bewoners beter geïnformeerd moeten worden over de activiteiten rondom DIC. Op dit moment bekijken we hoe we dit beter kunnen aanpakken en waarborgen. Alle partijen zijn er bij gebaat zo volledig en duidelijk mogelijk informatie naar buiten te brengen om op die manier geruchten e.d. te kunnen vermijden.

Heb ik als burger nog inspraakmogelijkheden?

Na de publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan DIC heeft het plan 6 weken ter inzage gelegen. Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, heeft eenieder opnieuw 6 weken de gelegenheid een zienswijze op het plan te leveren.

Waarom mogen de bewoners de economische haalbaarheidsstudie niet inzien?

De economische haalbaarheidsstudie bevat concurrentiegevoelige informatie. Deze informatie mag onder geen beding openbaar worden omdat deze anders in de onderhandelingen met potentiele bedrijven gebruikt zou kunnen worden. In het bestemmingsplan wordt wel een globale samenvatting opgenomen van de haalbaarheid van het DIC in de huidige omvang, en daaruit blijkt dat de ontwikkeling van het DIC een haalbare kaart is.

Welke gevolgen heeft het uitstel voor de nieuwe bestemmingsplanprocedure?

Het bestemmingsplan is niet nieuw, het wordt alleen herzien. De gemeenteraad wil graag meer informatie over de effecten op het vliegverkeer. Dat zal de gemeente binnenkort aanleveren. Nadat de raad de extra informatie heeft goedgekeurd wordt de procedure gevolgd.

Terug naar boven